Pravidlá pre zadávateľov situácií na riešenie


Cieľom súťaže Pre vodu je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Tým, že zadáte do súťaže vašu situáciu, získate nové nápady a pohľady na riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií. Tie môžete využiť tak, ako budete potrebovať.

1. Témy súťažných zadaní (problémy, ktoré bude možné v súťaži riešiť)

Témou súťaže je efektívne a k prírode šetrné hospodárenie s vodou. Situácie, ktoré chcete prihlásiť do súťaže, by sa teda mali týkať najmä:

  • prevencie povodní a sucha (zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie/udržanie hladiny podzemných vôd, revitalizácia vodných tokov, podpora zelenej infraštruktúry a pod.);
  • šetrného hospodárenia s vodou v sídlach (zasakovanie dažďovej vody alebo jej opätovné využitie, prírode blízke čistenie odpadovej vody  a pod.);
  • efektívneho a zodpovedného hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe;
  • šetrného hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve;
  • úspor pitnej vody a využitia tzv. sivej vody v budovách.

2. Zadávateľ 

Prihlásiť zadanie do súťaže môžu iba právnické osoby - vo všeobecnosti by malo ísť o správcov alebo majiteľov pozemkov a budov (samosprávy obcí a miest, školy, materské centrá, ekocentrá, mimovládne organizácie), ktorých sa problémy s vodou týkajú a majú záujem ich zodpovedne riešiť.

3. Organizátor súťaže

Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

4. Kto môže byť riešiteľom súťažných návrhov?

Prihlásené zadania (situácie na riešenie) budú riešiť jednotlivci alebo tímy mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú inovatívne nápady a chuť získať skúsenosti prostredníctvom riešenia skutočných problémov.

5. Ako prihlásiť súťažné zadanie/problémovú situáciu (ako podať zadanie)

Situáciu, ktorú potrebujete riešiť, je nutné stručne opísať do elektronického formuláru a pridať k nemu podklady, ktoré súťažiacim pomôžu vypracovať návrh riešenia. Využite možnosť predbežnej konzultácie s programovou manažérkou.

Zadanie aj podklady musia byť spracované v českom alebo slovenskom jazyku. Finálnu verziu vyplneného elektronického formulára je potrebné odoslať najneskôr do 3. februára 2020 (vrátane).

6. Hlavné kritériá výberu súťažných zadaní /problémov (pre zverejnenie, publikovanie zadania)

Po odoslaní súťažného zadania skontroluje programová manažérka doručené informácie z hľadiska ich úplnosti, prehľadnosti a na základe kritérií uvedených nižšie. V prípade potreby skontaktuje zadávateľa a dohodne termín na doplnenie alebo prepracovanie informácií. Až po odsúhlasení programovou manažérkou sa zadanie dostane do databázy riešených situácií a stane sa „viditeľný“ pre súťažiacich aj verejnosť.
 
Kritéria pre posúdenie zadania (pre zverejnenie v databáze riešených situácií - súťažných zadaní):

a) súlad s témou súťaže (viď bod 1)
b) riešenie problému pomôže širokej verejnosti, problém sa netýka iba úzkej skupiny ľudí
c) poskytnutie všetkých potrebných materiálov pre spracovanie súťažných návrhov/ projektov
d) deklarovanie pripravenosti na konzultácie so študentmi a uvedenie kontaktu na osobu zodpovednú za projekt.
Organizátor má právo vylúčiť z databázy alebo nezverejniť nominované zadanie, ak programová manažérka pri kontrole zistí, že nie je zamerané na riešenie problému vo verejnom záujme alebo obsahuje nesprávne a/alebo zámerne skresľujúce údaje.

7. Autorská práva

Autori zadaní majú ponechané neobmedzené autorské práva ku svojim nominovaným projektom resp.  k prílohám. Odoslaním prihlášky však Nadácii Ekopolis, Nestlé a účastníkom súťaže udeľujú súhlas na používanie, publikovanie a kopírovanie obsahu zadania. V prípade, ak je súčasťou zadania dielo chránené autorským zákonom, odoslaním zadania zadávateľ udeľuje výhradnú licenciu na všestranné použitie diela a to na dobu autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona vecne, množstvom a teritoriálne neobmedzene, na dobu neurčitú, a to bez nároku na autorskú odmenu a bez nároku na odmeny za poskytnutie licencie. Odoslaním zadania tiež zadávateľ súhlasí s používaním zadania pre propagačné účely súťaže.

8. Konzultácie a podpora 

Pre súťažiacich a pre výsledok ich práce je veľmi prínosná vzájomná spolupráca a komunikácia medzi zadávateľom a súťažiacimi. Zadávateľ by mal byť preto pripravený poskytnúť pomoc mladým ľuďom, ktorí budú spracovávať návrhy na riešenia – napr. vysvetlením, dodatočným poskytnutím podkladov, ukázaním situácie v teréne a pod.

9. Hodnotenie a výstupy spracovaného projektu

Organizátor súťaže určí porotu zloženú z odborníkov, ľudí z praxe aj akademickej sféry. Jej členkovia a členky posúdia všetky odovzdané súťažné návrhy - ich autori ich budú osobne alebo on-line prezentovať pred porotou v prvej polovici decembra 2020.

Následne vyberie porota v otvorenej kategórii 3 najlepšie súťažné návrhy, ktoré získajú finančnú odmenu. V kategórii študentských školských tímov získa finančnú odmenu jednej tím.

Spracované súťažné návrhy odovzdá riešiteľ v požadovanom formáte zadávateľovi. Tento formát si definuje zadávateľ v súťažnom zadaní.

Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk