Mentori a hodnotitelia

 
Ing. Eva Wernerová – členka poroty
kontakt: ew@aweatelier.sk
Pôsobí ako krajinná architektka vo vlastnom Ateliéry záhradnej tvorby AWE v Piešťanoch. Venuje sa projektovaniu záhrad, verejných priestorov aj väčších zelených plôch, v rámci ktorých osobitne pracuje s vodnými prvkami a vodou. V roku 2008 získala spolu s Ing. arch. Igorom Bučencom a Ing. arch. Petrom Pospiechom ocenenia CE • ZA • AR v kategórii Exteriér za projekt revitalizácie časti potoka Dubová v meste Piešťany.

doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. - člen poroty
kontakt: sokac@uh.savba.sk
V súčasnosti pôsobí Ústave hydrológie SAV. Pracoval na katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Venuje sa hydrológii urbanizovaných území, stokovaniu a čisteniu odpadových vôd, znečisteniu a ochrane vôd. Okrem pedagogickej a výskumnej činnosti sa zaoberá aj projekčnou a posudkovou expertíznou činnosťou. Je autorom alebo spoluautorom množstva publikácií a článkov o.i. aj na tému nakladania s dažďovými vodami.

RNDr. Andrea Vranovská, PhD. - členka poroty
kontakt: andrea.vranovska@vuvh.sk
Pracovala v oblasti základného hydrogeologického výskumu, neskôr sa venovala sanačným technológiám po znečistení ropnými látkami. Dlhodobo sa venovala projektom na využitie geotermálnej energie. V súčasnosti sa venuje projektom implementujúcim legislatívu EÚ v oblasti vôd do pristupujúcich krajín EÚ a realizácii aktivít Prioritnej oblasti 4 „Kvalita vôd“ Stratégie EÚ pre Dunajský región.

RNDr. Timotej Brenkus -⁠ člen poroty
kontakt: timotej.brenkus@sazp.sk
Pracuje na Slovenskej agentúre životného prostredia SR ako vedúci odboru starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

Ľubica Novotná – členka poroty
kontakt: Lubica.Novotna@sk.nestle.com
Manažérka CSR / CSV v spoločnosti Nestlé pre Slovenskú republiku je v spoločnosti zodpovedná za aktivity, ktoré budujú dobré meno spoločnosti Nestlé.
 
Ing. Martina Barancová Paulíková – členka poroty
kontakt: paulikova@ekopolis.sk 
Programová manažérka Nadácie Ekopolis pôsobí v oblasti ochrany zelene, vôd a participatívneho plánovania verejných priestorov. Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Spoluautorka brožúr o účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a činnostiach s vplyvom na životné prostredie. 
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk