Pokyny pre súťažné školské tímy


V kategórii školských študentských tímov môžu súťažiť iba tímy vysokoškolských študentov a doktorandov pod vedením svojho pedagóga / pedagogičky. Môžu riešiť iba niektorú z nominovaných modelových situácií z aktuálneho alebo minulých ročníkov súťaže, nemôžu súťažiť s vlastným riešením inej reálnej alebo teoretickej situácie. V zmysle pravidiel súťaže po uzávierke nominácií modelových situácií bude týmto tímom pridelená modelová situácia na riešenie organizátorom súťaže tak, aby bola zohľadnená geografická a odborná rôznorodosť tímov.
 
Zaregistrovanie súťažného tímu
  • školský študentský tím sa musí zaregistrovať (rovnako ako súťažiaci v otvorenej kategórii) na webe súťaže www.sutazprevodu.sk. Registráciu môže urobiť buď pedagóg / pedagogička alebo jeden člen tímu, a to najneskôr 3 pracovné dni pred stretnutím v teréne (stretnutie na modelovej lokalite);
  • pedagóg / pedagogička, ktorá vedie školský študentský tím, sa medzi členov školského študentského tímu nezarátava, nemusí ani spĺňať podmienku max. 30 rokov veku;
  • v školskom študentskom tíme v aktuálnom ročníku nemáme obmedzenia ku maximálnemu alebo minimálnemu počtu členov. Môže ísť o študentov, absolventov, doktorandov a pod., pričom každý člen musí spĺňať podmienku veku (max. 30 rokov). O tomto predložia členovia spoločné čestné prehlásenie, ktoré bude samostatnou prílohou súťažnej práce a ktoré musia najskôr stiahnuť, doplniť údaje členov, následne vytlačiť, podpísať a naskenované vložiť na webku súťažnej práce spolu so súťažnou prácou. Čestné prehlásenie je obdobou prehlásenia, ktoré podávajú súťažiaci v otvorenej kategórii;
  • v školskom študentskom tíme nemusia byť iba študenti danej fakulty, z ktorej je pedagóg / pedagogička, ktorá vedie tím;
  • súťažiaci zo školského študentského tímu sa môžu zúčastniť súťaže v rámci otvorenej kategórie, avšak s inou témou súťažnej práce (nesmú riešiť rovnakú modelovú situáciu, ako ich študentský tím, ktorý súťaží v druhej kategórii). Jedna osoba môže podať max. 3 súťažné práce v oboch kategóriách zároveň.
 
Priebeh súťaže a odovzdanie súťažných prác
V rámci kategórie študentských školských tímov bude každému z tímov priradená jedna z nominovaných modelových situácií.

Školské študentské tímy môžu predložiť do súťaže aj viac súťažných návrhov. Z technických dôvodov sa však budú musieť pre podanie každej súťažnej práce zaregistrovať samostatne, odporúčame registráciu vykonať inou osobou, resp. s inou emailovou adresou. V takomto prípade môže byť priložené rovnaké čestné prehlásenie týkajúce sa toho istého študentského tímu. Súťažný návrh, vrátane všetkých príloh, vypracujte v českom alebo slovenskom jazyku.

Do súťaže Pre vodu sa môžu zapojiť aj súťažné návrhy, ktoré boli zaslané do iných súťaží. O tejto skutočnosti je však potrebné informovať v rámci vypĺňania formuláru súťažného návrhu na webe.

Odovzdanie vypracovaného súťažného návrhu sa robí prostredníctvom  elektronického formulára (jeho finálnym uložením/odoslaním) na webe www.sutazprevodu.sk najneskôr do 10. november 2020 (23:59).
 
Hodnotenie súťažných prác
Po uzávierke skontrolujeme úplnosť prihlášky a budeme informovať všetkých súťažiacich na uvedenom kontaktnom e-maile (pozn. každý tím má jeden kontaktný e-mail), či ich prihláška spĺňa stanovené podmienky a či bol súťažný návrh zaradený do súťaže.

Zaslané materiály ostávajú k dispozícii organizátorovi a nebudeme ich zasielať súťažiacim späť. Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže návrh alebo súťažiaceho, ak má oprávnené podozrenie na nedodržanie pravidiel súťaže.

V rámci kategórie študentských školských tímov postupujú do finále automaticky všetky návrhy od študentských tímov. Z nich na základe on-line prezentácie zástupcov tímov a rozhodnutia poroty bude 10. decembra 2020 ocenený jeden tím. Všetci finalisti si odnesú aj knižnú odmenu, ktorú do súťaže venoval knižný projekt Čarovné Slovensko. Presné miesto, harmonogram a program finále a slávnostného vyhlásenia výsledkov budú spresnené.

Hlavné kritériá výberu projektov v kategórii študentských školských tímov sú 1) hodnotenie zo strany zadávateľa situácie, 2) vlastný prínos súťažného návrhu k riešeniu problému, 3) realizovateľnosť riešenia, 4) realistické zhodnotenie rizík a nevýhod súťažného návrhu a 5) kvalita a prehľadnosť spracovaného súťažného návrhu a jeho príloh. 
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk