[Názov zadania]

Modrozelenošedý systém v uliciach mesta Žilina


[Riešená lokalita]
Žilina, Žilinský kraj
GPS: N 49.22297° E 18.74706°
Centrum mesta Žilina, Nám. M. R. Štefánika a priľahlé ulice - Štefánikova a 1.mája

[Zadávateľ]
Mesto Žilina

[Kľúčové slová]
zvyšovanie odolnosti voči klimatickým extrémom; hospodárenie s dažďovou vodou v urbanizovanom prostredí; mestský ekosystém; voda a zeleň

Stručný popis problému

Odtok vody v meste je negatívne ovplyvnený množstvom zastavaných plôch. To spôsobuje celý rad nepriaznivých dôsledkov na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Samospráva v Žiline by preto chcela v centre mesta, v priestore Nám. M.R.Štefánika a priľahlých ulíc Štefánika a 1.mája, preveriť možnosti realizácie vodozádržných opatrení. Ideálna by bola kombinácia zelených, modrých aj technických opatrení na zadržanie dažďovej vody, zlepšenie mikroklímy, aj zatraktívnenie prostredia.

Popis východiskovej situácie

Problém s dažďovou vodou so sebou priniesla urbanizácia a silnejúca motorizácia so svojim tlakom na ďalšie spevňovanie povrchov pre autá ho ešte znásobuje. Vyasfaltované komunikácie, množstvo parkujúcich áut a preto stále menší podiel zelene a priepustných plôch spôsobujú problémy počas zrážok. Čistá dažďová voda počas dažďa odchádza preč do kanalizácie, pričom ju zahlcuje, odľahčovacími komorami odchádza preč do vodných tokov, a tým aj rýchlo preč z krajiny, kde neskôr chýba.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Jedná sa o všeobecný problém - zadržanie zrážkovej vody v území, ktorá sa hromadí na komunikáciách z dôvodu nedostatočného odtoku do verejnej kanalizácie. Keďže ide o kľúčovú križovatku v meste, problém sa netýka len rezidentov danej lokality, ale aj všetkých, ktorí prechádzajú týmto miestom.

Vlastnícke pomery

Pozemky v riešenom území sú vo vlastníctve mesta.

Cieľ projektu

Návrh systému hospodárenia s dažďovou vodou v silno urbanizovanom prostredí s využitím pre zeleň. Navrhnutím vhodného systému spájajúceho zadržania dažďovej vody, zvyšovania podielu kvalitnej zelene a existujúcich komunikácii, sa vyrieši problém s dažďovou vodou na komunikáciach a jej ďalším využitím sa vyrieši problém s vodou pre vegetáciu.

Následné využitie súťažných návrhov

Návrh by slúžil ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Ideový a prípadne aj technický návrh modelových opatrení (riešenia).

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk