[Názov zadania]

Obnova Lakšárskeho jazera


[Riešená lokalita]
Lakšárska Nová Ves, Trnavský kraj
GPS: N 48.5607760°, E 17.1682963°
Jazero sa nachádza na potoku Hrabovec cca 2 km od zastavaného územia obce. Je obklopené borovicovými lesmi, z východnej strany trávnatou plochou - Jazerovou lúkou. Juhozápadne v lese leží prírodná rezervácia mokraďného typu Jasenácke.

[Zadávateľ]
Obecný úrad

[Kľúčové slová]
jazerné bahno, rybochovné jazero, CHKO Záhorie, terénne merania

Stručný popis problému

Lakšárske jazero sa nachádza v Trnavskom kraji. Slúži ako obecný rybník, ktorý je súčasťou CHKO Záhorie. Problém spočíva v nadmernom zmenšovaní vodnej plochy vplyvom dlhodobých horúčav, najmä v posledných dvoch rokoch. Zároveň je jazero silne zabahnené, čo sťažuje nielen výlov rýb, ale aj ekologické stabilitu samotného jazera. Úlohou tímu je na základe premerania množstva a kvality nánosov blata navrhnúť projekt odstránenia bahna, jeho uskladnenie, resp. jeho opätovné použitie.

Popis východiskovej situácie

Problematika postupného zmenšovania vodnej plochy a zabahnenia je pravdepodobne dlhodobého charakteru, ale je málo viditeľná. Zdrojom vody jazera je potok Hrabovec, ktorý pramení asi 2 km od jazera a prietok vody je pomerne malý. Koryto potoka je z 2/3 svojej dĺžky vydláždené betónovými kockami, ktoré sú pri ústí do jazera pod vrstvou nánosov bahna. V období sucha je prietok vody minimálny a ústie do jazera ťažko nájsť. V poslednej dobe, hlavne počas horúcich letných mesiacov voda neúmerne ubudla a značne sa rozšíril šachor a pálka. V roku 2018, v období dlhodobých horúčav a sucha, sa zmenšila vodná plocha takmer na polovicu, čím sa zvýraznili plochy s veľkým množstvom bahna.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Problém sa týka prírodných spoločenstiev CHKO Záhorie, regiónu, ale aj širokej turistickej verejnosti. Lokalita je súčasťou turistických trás a pravidelných podujatí usporiadaných Klubom Slovenských turistov (Hasprunská 23, 50 – tento rok 37. ročník), lokálne - obyvateľov a mladých rybárov.

Vlastnícke pomery

Vlastníkom vodnej plochy je obec Lakšárska Nová Ves, ktorú je možné zapojiť do riešenia.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vypracovať štúdiu na odbahnenie jazera do takej miery, aby sa dalo priebežne udržiavať v ekologicky stabilnom stave a zabránilo sa prehrievaniu vody a následnému vysokému výparu z vodnej hladiny. Druhým, nie menej dôležitým cieľom, je využitie potoka Hrabovec k efektívnejšiemu dopĺňaniu jazera vodou, resp. hľadanie iných možností dotácie jazera vodou. Štúdia predpokladá aj technologický návrh odstránenia bahna, jeho uskladnenie podľa množstva a kvality a možné opätovné využitie v poľnohospodárstve.

Následné využitie súťažných návrhov

Výsledné návrhy súťažiacich kolektívov budú v súčinnosti s obcou Lakšárska Nová Ves prerokované s predstaviteľmi obce, potrebná bude najmä súčinnosť pri hľadaní úložiska vybagrovaného substrátu zo samotného jazera.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Kolektív mladých vodohospodárov má mať také zloženie a schopnosti, aby zvládli terénne merania objemu bahenných nánosov v jazere, analyzovali jeho kvalitu, resp. technologický návrh bagrovania.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk