[Názov zadania]

Obnova mokradí a mŕtvych ramien pri vodnom toku Sekčov


[Riešená lokalita]
Prešov, Prešovský kraj
GPS: 49.030001, 21.257700
Mokrade v údolí rieky Sekčov (Surdok – Nižné lúky, Kúty, Šafárikova/Duklianska, Východná/Rusínska, Pod Táborom,). Jedná sa o mokrade a bývalé i súčasné mŕtve ramená rieky Sekčov v celom jej toku v intraviláne mesta Prešov. Priamo nadväzujú na biokoridor regionálneho významu.

[Zadávateľ]
Mesto Prešov

[Kľúčové slová]
mokrade, mŕtve ramená, obnova, ochrana, informovanosť

Stručný popis problému

Územný plán mesta Prešov vymedzuje mokrade v údolí Sekčova ako biocentrá. Komplex mokrých lúk a zvyškov ramien Sekčova Pod Táboriskom tvorí ekologicky významné (intaktné) plochy zelene, ktoré sa nesmú zmenšovať, s výnimkou výstavby infraštruktúry pre ich rekreačné využitie. Aj napriek tomu dochádza k ich sústavnej degradácii, kvôli čomu prestávajú plniť svoje funkcie. Samospráva preto chce získať nápady na obnovu týchto cenných lokalít, ako aj návrhy na zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

Popis východiskovej situácie

Mokrade sú vymedzenými intaktnými plochami zelene, pre ktoré je stanovený zákaz ich zmenšovania s výnimkou výstavby infraštruktúry pre ich rekreačné využitie. Aj napriek tomu, že mokrade sú chránenými územiami a objektmi ochrany prírody, dochádza k ich sústavnej degradácii, k zavážaniu zeminou a často aj stavebným odpadom, kvôli čomu prestávajú plniť svoje funkcie. Jedná sa teda o problém umiestňovania výstavby na úkor mokradí a mŕtvych ramien, zasypávanie mokradí zeminou a odpadom, poškodzovanie drevín neodbornými orezmi, zasypávaním kmeňov drevín a pod. Ochrana mokradí v údolí rieky Sekčov je teoreticky riešená v Územnom pláne mesta Prešov a podchytená v Územnom systéme ekologickej stability mesta Prešov, avšak reálne v teréne prebieha ich postupná likvidácia, často so súhlasom orgánov ochrany prírody, ktoré namiesto ich dôslednejšej ochrany a snahy o ich obnovu vydávajú súhlasy na ich zmenšovanie.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Likvidácia mokradí a mŕtvych ramien má negatívny dopad na kvalitu životného prostredia v meste Prešov, znižuje adaptabilitu územia na dôsledky zmeny klímy, znižuje sa biodiverzita a výskyt chránených druhov a biotopov, zrýchľuje sa odtok vody z krajiny, krajina sa vysušuje.

Vlastnícke pomery

Pozemky sú prevažne vo vlastníctve súkromných osôb, čiastočne aj vo vlastníctve mesta Prešov.

Cieľ projektu

Z dôvodu prinavrátenia významu a dôležitosti mokradí, ale aj zlepšenia kvality životného prostredia, mikroklímy, prirodzeného čistenia vôd a vodných pomerov v krajine, sploštenia povodňových vĺn, výskytu chránených druhov rastlín a živočíchov atď. je potrebná obnova a revitalizácia mokraďných ekoystémov v údolí rieky Sekčov, označenie ich ochrany, propagácia a zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta. Často a dôsledne verejne komunikovať dôležitosť týchto prírodných štruktúr, vzbudiť záujem verejnosti o ich reálnu ochranu a zachovanie, postupne zmonitorovať a reálne odstrániť navážky zeminy a sute, nahlásiť a odstrániť nelegálne skládky odpadu, zvýšiť tlak verejnosti i mesta na ochranu mokradí a mŕtvych ramien.

Následné využitie súťažných návrhov

Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pri obnove mokradí a mŕtvych ramien na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov a v budúcom Centrálnom mestskom parku a ako podklad pre prezentovanie dôležitosť mokradí na území mesta Prešov pre verejnosť a vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú, ako podklad pre Územný plán a pre ochranu mokradí.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Prieskum rozsahu degradácie, návrh na obnovu - vzhľadom na rozsah možné komplexné spracovanie resp. výber konkrétnych mokradí na riešenie. Pre komunikáciu s verejnosťou – návrh zverejnenia na stránke mesta Prešov, návrh prezentačného panelu (700x1000 mm) na podujatiach organizovaných Mestom Prešov.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk