[Názov zadania]

Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina


[Riešená lokalita]
Žilina, Žilinský kraj
GPS: Začiatok na Námestí Andreja Hlinku: 49.224455, 18.741890, 336 m.n.v. - Koniec v Parku SNP: K 49.227594, 18.741096, 332 m.n.v.
Časť potoka Všivák sa nachádza pod betónovým povrchom Námestia Andreja Hlinku a pokračuje popod nadväzujúci park SNP v historickom centre mesta Žilina. Súčasný, ale aj pôvodný stav zobrazuje úvodná fotografická koláž a detailnejšie aj fotografie v prílohe.

[Zadávateľ]
Občianske združenie Dobšinského sad

[Kľúčové slová]
Všivák, voda, biokoridor, odkrytie, klíma, progres

Stručný popis problému

V zhoršujúcej sa klíme miest je podstatné, aby sa vrátila patričná vážnosť vodným biokoridorom tak, aby prebývali v dokonalej symbióze s mestskou zeleňou a ozdravovali životné prostredie. V mnohých mestách tečú potoky pod zemou, a to je aj prípad mesta Žilina, kde centrom preteká potok Všivák. Potok má na prameňoch vysoko kvalitnú pitnú vodu. Odber vzoriek zo šácht v r. 2019 ukázal, že aj kvalita vody v miestach prietoku historickým jadrom spĺňa odporúčané hodnoty pre povrchové vody.

Popis východiskovej situácie

Potok Všivák je zatrubnený od roku 1941. Neblahý osud potoka nastal výstavbou. Dnes sa pomaly zabúda na tento hodnotný prírodný a prirodzený vodný potenciál, ktorým Žilina v minulosti disponovala. Mnohí mladí Žilinčania ani nevedia, že mesto Žilina leží na potoku Všivák. Jeho možné otvorenie, a teda návrat do intravilánu mesta v oblastiach, ktoré nie sú pokryté stavbami, ako je Námestie Andreja Hlinku a Sad SNP sa doteraz neriešil.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Problémom je potláčanie prirodzeného potenciálu ozdravovacích vodných prvkov. V prípade otvorenia potoka Všivák sa nielen skrášli prostredie, ale aj ozdraví celková klíma, čo bude prínosom pre všetkých občanov mesta, ako aj pre jeho návštevníkov.

Vlastnícke pomery

Vlastníkom dotknutého územia je mesto Žilina

Cieľ projektu

Vypracovanie ideovej štúdie odkrytia prirodzeného žilinského toku miestneho biokoridoru Mbk1, potoka Všivák, by predznamenalo významný posun na ceste k realizácii takéhoto dôležitého a progresívneho environmentálneho počinu. V súčasnosti nastáva rozumný obrat návratu k prírode aj v intravilánoch miest. Sú mestá, kde sa vytvárajú umelé toky dotované vodou na ich námestiach. (napr. Košice, plánuje sa Nitra) V Žiline je ignorovaný prirodzený potok, ktorý tečie popod námestie i park. To je potrebné zmeniť. Mesto. jeho občania i návštevníci by tak boli obohatení vo viacerých rovinách, a to predovšetkým zlepšenie klímy, zvýšenie biodiverzity, estetizácia prostredia. Nemenej dôležitý je etický podtext zámeru s odkazom pre budúce generácie, aby sa vyvarovali neprirodzenej manipulácii s potokmi a riekami.

Následné využitie súťažných návrhov

Návrh bude predložený vedeniu a poslancom mesta Žilina za účelom rokovaní k prijatiu, rozvoju a realizácii myšlienky otvorenia miestneho vodného biokoridoru v historickej časti mesta. Hmatateľná štúdia odkrytia potoka by mala obrovskú potenciu vyzvať kompetentných tak, aby mesto využilo svoj prírodný vodný potenciál a začalo v tomto zmysle vážne konať.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Ideový návrh odkrytia potoka v historickom centre mesta Žilina, prípadne špecifikovanie rámcových technických parametrov možností tejto zmeny.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk