[Názov zadania]

Prameň slanej(?) vody na Solivare


[Riešená lokalita]
Prešov, Solivar, Prešovský kraj
GPS: 48.978802, 21.275720 (približné)
Solivar je mestská časť krajského mesta Prešov. Areál NKP Solivar, unikátnej a neopakovateľnej technickej historickej pamiatky a čiastočne parkovo upravenej plochy.

[Zadávateľ]
Mesto Prešov

[Kľúčové slová]
slaný(?) prameň, prieskum, návrh riešenia, prírodno-krajinársky

Stručný popis problému

V areály starého Solivaru (národná kultúrna pamiatka) pod zrúcaninou kováčských dielní vyviera prameň, ktorý priesakmi spodných banských vôd môže byť kontaminovaný soľankou. Je na ploche zelene, ktorá je čiastočne parkovo upravená, avšak silne zanedbaná. Prameň voľne vyteká do potoka. Priestor však má potenciál na využitie, po jeho vhodnej úprave a zakomponovaní prameňa do zeleného priestoru okolo.

Popis východiskovej situácie

Nemáme odsledované, či prameň vyteká dlhodobo, alebo vznikol až po ukončení ťažby soli v Solivare. V minulosti sa mesto snažilo plochu zelene okolo prameňa upraviť avšak samotnému prameňu sa nik nevenoval. Parcela nie je vo vlastníctve mesta Prešov. Môže sa jednať aj o presaky kontaminované (soľou, splaškovými vodami a pod.), ktoré bude potrebné riešiť.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Kvality životného prostredia a života obyvateľov Solivaru.

Vlastnícke pomery

Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského technického múzea (STM) Košice. Správcu je možné do projektu zapojiť na základe jestvujúcej vzájomnej dohody o spolupráci, vzájomných dobrých vzťahov, ako aj na základe predbežnej telefonickej konzultácie s riaditeľom NKP Solivar.

Cieľ projektu

Po analýze vody z prameňa, jej zloženia a zistenia jej pôvodu, prípade, že sa jedná o prírodný zdroj nekontaminovaný polutantmi potrebujeme navrhnúť úpravu výveru vody v prírodno-krajinárskom štýle. Výver by sme chceli využiť pre skrášlenie okolia, zvýšenie biodiverzity, prilákanie hmyzu, vtáctva a drobných stavovcov, zlepšenie možností relaxácie ľudí v prírodnom prostredí, dosiahnuť aspoň malé rozšírenie v meste chýbajúcich vodných prvkov a zlepšenie možností adaptácie mesta na negatívne dôsledky zmeny klímy. V prípade, že sa zistí kontaminácia vodného zdroja, potrebujeme navrhnúť jeho prečistenie a úpravu.

Následné využitie súťažných návrhov

Ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie pri obnove parku na Solivare a pri obnove dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice, na zvýšenie záujmu obyvateľov mesta a mestskej časti Solivar o svoje okolie a jeho ochranu, následne na zvýšenie biodiverzity v lokalite.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Analýza zloženia vody, a od toho sa odvíjajúci návrh možností jeho využitia a zapojenia do parkovej plochy. Pre komunikáciu s verejnosťou – návrh zverejnenia na stránke mesta Prešov, návrh prezentačného panelu (700x1000 mm) na Festival architektúry a dizajnu, výstavy a podujatia realizované STM.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk