[Názov zadania]

Revitalizácia koryta a brehov riečky Drázus v Rožňave.


[Riešená lokalita]
Rožňava, Košický kraj
GPS: 48.660296,20.533980
Jedná sa o potok Drázus, ktorý preteká centrom mesta Rožňava. Vlieva sa do mesta na severnej strane a popri autobusovej stanici a sídlisku na Vargovom poli ústi do rieky Slaná.

[Zadávateľ]
Otvor dvor o.z

[Kľúčové slová]
Revitalizácia rieky, verejný priestor pri rieke, rieka ako mestotvorný prvok

Stručný popis problému

Riečka Drázus v Rožňave neplní mestotvornú funkciu, neposkytuje ekosystémové služby a nevytvára cenný verejný priestor vo svojom okolí. Súčasná podoba úpravy koryta je jednoúčelová, jedine na rýchle prevedenie povodňových prietokov. Neplní ďalšie dôležité vodohospodárske, ekologické a spoločenské funkcie.

Popis východiskovej situácie

Koryto potoka Drázus je v Rožňave mimoriadne technokraticky regulované. Úprava koryta, brehov a dna riečky bola vybudovaná odhadom v 1960-tych rokoch. Úprava v intraviláne mesta je mimoriadne necitlivá a neestetická. Riečka je Rožňave premenená na betónový kanál bez akéhokoľvek života a prírodnej krásy. V dôsledku tejto úpravy nielenže neposkytuje rieka v meste primeranú mestotvornú funkciu, ale ani potrebné ekosystémové služby. Z pohľadu požiadaviek Európskej rámcovej smernice o vode je podoba a stav riečky Drázus v Rožňave nevyhovujúci.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Problém sa týka obyvateľov a návštevníkov Rožňavy a nadväzného prírodného prostredia.

Vlastnícke pomery

Vlastníkom pozemkov je mesto Rožňava. Projekt bude mať za cieľ zapojiť mesto a občanov mesta participatívnou metódou do realizácie projektového návrhu. Tým dúfame zaistiť kladný prístup mesta k revitalizovaniu potoka Drázus.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bude vytvorenie ideového návrhu revitalizačných úprav koryta a brehov riečky Drázus v Rožňave. Renaturáciou vodných tokov, ktorá bola zrealizovaná vo viacerých mestách v zahraničí vrátane českej republiky sa už preukázali viacnásobné benefity vrátane zlepšenia kvality vody. V súvislosti s očakávanými prejavmi zmeny klímy a ako aj hrozbou straty biodiverzity sa ukazuje renaturácia vodných tokov ako opatrenie, ktorým je možné prispieť k zmierneniu týchto dopadov.

Následné využitie súťažných návrhov

Ideový návrh revitalizácie koryta a brehov riečky Drázus bude slúžiť na propagáciu zámeru, pomôže v meste spropagovať ideu obnovu rieky a bude aj slúžiť ako vstup a vzor pre ďalšie etapy rozpracovania a projektovej prípravy zámeru.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Nový návrh koryta a brehov rieky prírode blízkeho charakteru Obnova prírodného materiálu dna a brehov Zachovanie dostatočnej prietočnej kapacity na bezpečné prevedenie povodní Vytvorenie atraktívneho verejného priestoru Podpora biodiverzity formou nových výsadieb brehových porastov

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk