[Názov zadania]

Záplavy v časti Kotrbál a Ceroviny (Nové Sady)


[Riešená lokalita]
Nové Sady, Nitriansky kraj
GPS: 48° 25' 16.6720017" N 17° 57' 33.1677246" E
Lokalita Kotrbálu a Cerovín je malebným kúskom krajiny. Ľudia sem radi jazdia na bicykloch, korčuliach alebo len na prechádzky. Svahovitý terén v čase prívalových dažďov spôsobuje ohrozovanie obyvateľov stekajúcou vodou.

[Zadávateľ]
Obec Nové Sady

[Kľúčové slová]
prívalové dažde, záplavy, znečistenie studní

Stručný popis problému

Lokality Kotrbál a Ceroviny sú každoročne ohrozované záplavami z prívalových dažďov. Problémom sú škody na majetku obyvateľov, obce a poľnohospodárskeho družstva. Ohrozované sú individuálne vodné zdroje domácností.

Popis východiskovej situácie

Každoročne dochádza k záplavám v obci Nové Sady v častiach Kotbál a Ceroviny z prívalových dažďov. Situácia sa za posledných 10 rokov zhoršuje. Záplavy postihujú rodinné domy, záhrady, komunikácie, farmu poľnohospodárskeho družstva. Dochádza k odplavovaniu ornice z polí, zanášaniu priekop, znečisťovaniu studní a ciest. Po záplavách je v dotknutých lokalitách vysoká prašnosť zo znečistených komunikácií. V uvedenej lokalite nie je zatiaľ vybudovaný vodovod. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené individuálnymi vodnými zdrojmi, ktoré sú záplavami ohrozované. Obec sa snaží zabezpečiť vyčistenie priekop, aby zanesené priekopy netvorili prekážku vode a nespôsobili tak väčšie škody na majetku obyvateľov, situácia je však ekonomicky neudržateľná. Obec situáciu rieši s poľnohospodárskym družstvom - využitím agrotechnických postupov, ktoré majú preventívny účinok, RSÚC - čistením priekop a komunikácií, SVP - prehlbovaním toku potoka Kotrbálka.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Problém záplav z prívalových dažďov ohrozuje obyvateľov poškodzovaním majetku, poľnohospodárske družstvo znehodnocovaním pôdy a tiež škodami na majetku, RSÚC a SVP navyšovaním prevádzkových nákladov a v neposlednom rade obec.

Vlastnícke pomery

V dotknutom území sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Na malom pozemku je viac ako 100 vlastníkov. Konkrétny návrh riešenia situácie by pomohol obci definovať konkrétne územie, na ktoré má sústrediť snahu vysporiadanie a následnú realizáciu opatrení.

Cieľ projektu

Navrhnúť účinné riešenia na zmiernenie negatívneho dopadu prívalových dažďov. Problém by sme považovali za vyriešený, ak obyvatelia nebudú prívalovými dažďami ohrozovaní.

Následné využitie súťažných návrhov

Výstup z odborného posúdenia našej situácie a následné navrhnuté opatrenia budú prerokované so všetkými zúčastnenými stranami (obyvatelia, poľnohospodárske družstvo, RSÚC, SVP). Obec ako koordinátor aktivít sa bude snažiť zabezpečiť zdroje na implementáciu opatrení.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Súťažný návrh, ktorý dokáže komplexne posúdiť členitosť terénu, objem zrážok a navrhnúť technické riešenie, ktoré bude účinnou prevenciou poškodzovania obyvateľov by bol pre nás veľkým prínosom.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk