[Názov zadania]

Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie


[Riešená lokalita]
Veľké Zálužie, Nitriansky kraj
GPS: S48,30417˚ x V17,93781˚
Obec Veľké Zálužie sa rozprestiera na Podunajskej nížinea má centrálne postavenie v spádovom území sídiel Báb, Jarok, Rumanová a Lehota. V obci nachádza lokalita (ul. Vodná, Lúčna a Podvinohrady), ktorá v čase výdatných dažďov má problémy s odtokom dažďovej vody a s pôdnou eróziou.

[Zadávateľ]
Obec Veľké Zálužie

[Kľúčové slová]
protipovodňové opatrenie, dažde, záplavy, bahno

Stručný popis problému

V obci Veľké Zálužie sa nachádza lokalita, ktorá má v čase výdatných dažďov problémy s odtokom dažďovej vody a s pôdnou eróziou. V priebehu minulých rokov bola lokalita vytápaná, pričom situácia sa každým rokom stupňuje. V roku 2019 roka bola táto lokalita 3x vytopená, bola vyhlásená mimoriadna situácia, následne 3. a 2. stupeň povodňovej aktivity, došlo ku škodám na majetku obyvateľov, zaplaveniu miestnych komunikácií vodou a bahnom.

Popis východiskovej situácie

Problém sa objavuje dlhodobo, ale každým rokom naberá na intenzite. V oblasti sa nachádza premostenie dialnice D1, orná pôda. Terén je mierne svahovitý, svahy sa zbiehajú do doliny, v ktorej sa nachádzajú dve ulice, ktoré počas výrazných dažďov vytápa. Povodňová vlna sa následne popod cestu III. triedy presúva na ul. Podvinohrady. Domy na jednej strany tejto ulice majú svahovité záhrady, v ktorých spodnou časťou prechádza Čerešňový potok. ten nedokáže prívalovú vlnu absorbovať, dochádza k vyplavovaniu vody, zaplavovaniu záhrad. Táto ulica je tak postihovaná vodou, ktorá prichádza z ulíc Lúčna a Vodná a zo spodnej časti vodou z potoka.

Koho alebo čoho sa problém týka?

Problém sa týka obce, ako vlastníka miestnych komunikácií, asi 50 vlastníkov rodinných domov v problémovej oblasti a, vlastníkov poľnohospodárskej pôdy.

Vlastnícke pomery

Rodinné domy, záhrady a poľnohospodárstva pôda sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov, miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce Veľké Zálužie.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je nájsť riešenie na protipovodňovú ochranu a usmerňovanie dažďovej vody počas výdatných dažďov, eliminovať pôdnu eróziu na poľnohospodárskej pôde, eliminovať škody, ktoré spôsobujú tieto výdatné prívalové dažde. Súčasťou projektu by mali byť návrhy opatrení, ktoré môže realizovať samospráva obce Veľké Zálužie, vlastníci poľnohospodárskej pôdy ako aj samotní obyvatelia, ktorí v postihovanej lokalite bývajú.

Následné využitie súťažných návrhov

Súťažný návrh bude slúžiť obci Veľké Zálužie ako podklad pre realizáciu protipovodňových opatrení, prípadne bude podkladom spracovanie ďalších projektových zámerov, prostredníctvom, ktorých by sa reguloval prítok dažďovej vody v lokalite.

Požadovaný výstup súťažného návrhu

Výstupom súťažného návrhu by mal byť dôkladný rozbor prostredia a následne na tento rozbor spracovaná štúdia protipovodňových opatrení v lokalite.

Fotografie

Pre spracovanie súťažného návrhu sa prosím prihláste!
[Kontakt]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)

[Prílohy]

(Informácie viditeľné len pre prihlásených.)
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.

Záštitu nad súťažou prebral minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk