Súťaž Pre vodu 2017

Finále súťaže Pre vodu 2017 sa uskutočnilo 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavili osobne svoje súťažné návrhy. Na základe tejto prezentácie potom vybrala odborná porota víťazov súťaže. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí získali odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur.

Víťazi súťaže Pre vodu 2017:
1. miesto - Miloš Hajko, Lucia Spálová:
Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene

Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý je spôsobený prevádzkou VD Kráľová. Preto je hlavným cieľom štúdie opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie je taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie okolia ramena na rekreačné a náučné účely.

2. miesto - Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia Kruliacová:
Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi
Myšlienkou návrhu je revitalizácia z dôvodu zanedbanej oblasti, vyriešenie ekologického a estetického návrhu z dôvodu zachovania fauny a flóry a ich doplnenie. Cieľom je zabezpečenie vhodného prostredia pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov, spríjemnenie prostredia v oblasti pre okolie a obyvateľstvo.

3. miesto - Nikola Herchlová:
Riešenie príčin povodní v obci Beluj
Cieľom projektu bolo identifikovať plochy, kde sa koncentruje zrážková voda a porovnať ich so skutočným stavom. V teréne boli tieto plochy potvrdené. Na poľnohospodárskych pozemkoch dochádza aj k tvorbe eróznych rýh, čo len potvrdzuje zlé infiltračné podmienky a degradáciu krajiny, pričom tie sú ovplyvnené najmä spôsobom hospodárenia. Navrhované opatrenia zachytávaju povodňovú vodu v krajine a zabraňujú erózií.

Finalisti a finálové prezetácie súťaže Pre vodu 2017:
> Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia KruliacováMokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi
Jakub Pagáč, Veronika Krušinová, Jana StrieškováProtierózna a protipovodňová ochrana obce Sebedín - Bečov 
Miloš Hajko, Lucia SpálováRevitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene 
Réka Csicsaiová, Veronika Gregušová, Mária Trošanová, Mária Dubcová, Dušan RusnákNávrh záhradného jazierka s využitím dažďovej vody
Daniel KuricOdvodňovanie sídelnej krajiny v kontexte klimatických zmien - zóna Rozkvet (Považská Bystrica)
Václav Petráš: Škola plná prírody
Nikola HerchlováRiešenie príčin povodní v obci Beluj

---

Fotogaléria zo slávnostného vyhodnotenia: http://bit.ly/2mhA17i
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 25 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 


www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: prevodu@ekopolis.sk