Pravidlá súťaže

1. Téma súťaže

Témou súťaže je zodpovedné hospodárenie s vodou. Súťažné návrhy by sa preto mali týkať najmä:

 • prevencie povodní a sucha (zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie hladiny podzemných vôd, revitalizácia vodných tokov, podpora zelenej infraštruktúry, a pod.);
 • šetrného hospodárenia s vodou v sídlach (zasakovanie dažďovej vody alebo jej opätovné využitie, prírode blízke čistenie odpadovej vody  a pod.);
 • zodpovedného a efektívneho hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe;
 • šetrného hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve;
 • úspor pitnej vody a využitia sivej vody v budovách.

2.  Súťažiaci

Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. Podmienka veku sa vzťahuje ku okamihu prihlásenia sa do súťaže.

V otvorenej kategórii môžu súťažiť jednotlivci, ako aj skupiny mladých ľudí zložené z maximálne 6 členov, pričom všetci členovia tímu musia spĺňať podmienku veku.

V kategórii školských študentských tímov súťažia iba tímy vysokoškolských študentov a doktorandov, ktorí musia spĺňať požiadavku veku. Tímy s počtom 3 - 15 členov sú vedené pedagógom/čkou, na ktorých sa nevzťahuje podmienka veku do 30 rokov.

Súťažiaci v rámci kategórie školských študentských tímov sa môžu zúčastniť súťaže v rámci otvorenej kategórie, avšak s inou tému súťažnej práce (nesmú riešiť rovnakú modelovú situáciu, ako ich študentský tím, ktorí súťaží v druhej kategórii).

3. Organizátor súťaže

Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporu Nestlé. Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

4. Prihlásenie sa do súťaže

V rámci otvorenej kategórie si môžete vybrať situáciu na riešenie z navrhovaného zoznamu zadaní (pozn. na jednej situácii môže pracovať viac súťažných tímov). Môžete však spracovať aj svoj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou. Počet súťažných prác od jedného súťažiaceho je obmedzený na max. 3, podaných buď samostatne, v tíme alebo v študentskom školskom tíme.

V rámci kategórie študentských školských tímov bude každému z tímov priradená jedna z nominovaných modelových situácií z aktuálneho alebo minulých ročníkov súťaže, pričom bude zohľadnená geografická príslušnosť a odbornosť tímov. Študentský školský tím nemôže súťažiť s vlastným návrhom, môže riešiť iba pridelenú modelovú situáciu. Podmienkou pre účasť na súťaži v rámci tejto kategórie je fyzická prítomnosť nadpolovičnej časti tímu priamo na riešenej lokalite počas terénneho workshopu. Jeho dátum bude dohodnutý s vedúcim/vedúcou tímu (pedagógom/pedagogičkou, ktorý tím zastupuje) a so zástupcom subjektu, ktorý nominoval problémovú situáciu. Školské študentské tímy môžu predložiť do súťaže aj viac súťažných návrhov, ak ich vytvoria a/alebo dopracujú počas a po workshope.

Prihláškou do súťaže sa rozumie odovzdanie vypracovaného súťažného návrhu prostredníctvom  elektronického formulára najneskôr do 30. septembra 2020 (23:59).

5. Prihláška (súťažný návrh)

Súťažný návrh, vrátane všetkých príloh, vypracujte v českom alebo slovenskom jazyku.
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je naskenované čestné prehlásenie za každého člena tímu v rámci otvorenej kateórie resp. súhrnné čestné prehlásenie v rámci kategórie školských študentských tímov.

Formulár čestného prehlásenia na stiahnutie (otvorená kategória)
Formulár čestného prehlásenia na stiahnutie (pre kategóriu školských študentských tímov)

Po uzávierke skontrolujeme úplnosť prihlášky a budeme informovať všetkých súťažiacich na uvedenom kontaktnom e-maile (pozn. každý tím má jeden kontaktný e-mail), či ich prihláška spĺňa stanovené podmienky a či bol súťažný návrh zaradený do súťaže.

Zaslané materiály ostávajú k dispozícii organizátorovi a nebudeme ich zasielať súťažiacim späť.

Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže návrh alebo súťažiaceho,  ak má oprávnené podozrenie na nedodržanie pravidiel súťaže.

6. Autorské práva

Súťažiaci v čestnom prehlásení potvrdzujú, že sú autormi prihlásených súťažných návrhov a tie nie sú kópiou iného projektu.

Súťažiaci majú neobmedzené autorské práva ku svojim súťažným návrhom. Odoslaním prihlášky však Nadácii Ekopolis, Nestlé a zadávateľovi modelovej situácie udeľujú výhradnú licenciu na všestranné použitie diela a to na dobu autorsko-právnej ochrany v zmysle Autorského zákona vecne, množstvom a teritoriálne neobmedzene, na dobu neurčitú, a to bez nároku na autorskú odmenu a bez nároku na odmeny za poskytnutie licencie. Odoslaním prihlášky tiež súťažiaci bezvýhradne súhlasia s prípadným publikovaním fotografií z workshopov a finálovej prezentácie, ako aj svojho projektu v médiách a pri propagácii súťaže Pre vodu.

7. Účasť projektov v iných súťažiach

Do súťaže Pre vodu sa môžu zapojiť aj súťažné návrhy, ktoré boli zaslané do iných súťaží. O tejto skutočnosti je však potrebné informovať v rámci predloženej prihlášky.

8.  Výber projektov

Organizátor súťaže určí porotu zloženú z odborníkov, ľudí z praxe aj akademickej sféry.

Porota v rámci otvorenej kategórie najprv posúdi všetky odovzdané súťažné návrhy a následne vyberie najlepšie súťažné návrhy (predpoklad 6), ktoré postúpia do finále a ich autori ich budú osobne prezentovať pred porotou  v novembri 2020 (miesto a presný termín finále budú oznámené v dostatočnom časovom predstihu). Z finálových návrhov následne vyberie porota 3 najlepšie súťažné návrhy, ktoré získajú finančnú odmenu.

O postupe do užšieho výberu budeme súťažiacich informovať e-mailom. Ak sa vyzvaní súťažiaci z akýchkoľvek dôvodov nedostavia k finálnej prezentácii svojho návrhu, vzdávajú sa možnosti získania ceny.

V rámci kategórie študentských školských tímov postupujú do finále automaticky všetky návrhy od zúčastnených tímov. Z nich na základe osobnej prezentácie zástupcov tímov a rozhodnutia poroty bude ocenený jeden tím. Ak sa zástupcovia tímu nezúčastnia na finálnej prezentácii svojho návrhu, vzdávajú sa možnosti získania ceny

Presné miesto, harmonogram a program finále a slávnostného vyhlásenia výsledkov ešte spresníme.

Rozhodnutie poroty je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť časť cien, prípadne žiadnu cenu, pokiaľ porota neuzná kvalitu predložených súťažných návrhov za dostatočnú.

9. Hlavné kritériá výberu projektov:

Otvorená kategória:
 • splnenie požiadaviek zadávateľa situácie, t.j. odovzdanie  všetkých požadovaných častí projektu (platí len pre súťažiacich, ktorí si vybrali zo zoznamu situácií na riešenie)
 • realistické zhodnotenie rizík a nevýhod súťažného návrhu
 • kvalita a prehľadnosť spracovaného súťažného návrhu a jeho príloh
 • vlastný prínos súťažného návrhu
 • inovatívnosť súťažného návrhu (platí pre súťažiacich, ktorí prihlásili vlastný nápad)

Kategória študentských školských tímov
 • hodnotenie zo strany zadávateľa situácie a spätná väzba miestnej komunity
 • vlastný prínos súťažného návrhu k riešeniu problému
 • realizovateľnosť riešenia
 • realistické zhodnotenie rizík a nevýhod súťažného návrhu
 • kvalita a prehľadnosť spracovaného súťažného návrhu a jeho príloh

10. Cena Nestlé pre víťazov

Otvorená kategória: autori najlepšie spracovaných súťažných návrhov získajú nasledujúce ceny:
1. miesto – 1 000 €
2. miesto – 500 €
3. miesto – 200 €


Najlepší študentský tím v rámci kategórie školských študentských tímov získa ocenenie 1 000 €.
 

Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. 

Nadácia Ekopolis už 26 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 108 projektov v celkovej sume 19,4 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 

www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Partnersvo pre hospodárenie s vodou - IKEA (2018)
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: paulikova@ekopolis.sk