[Názov zadania]

Analýza príčin povodní v obci Utekáč[Autor]
Mario Staviarsky, Terézia Mesíčková , Radovan Pondelík

[Riešená lokalita]
Banskobystrický kraj, Utekáč, Riešená lokalita - detail
Obec má 1002 obyvateľov, rozlohu 2688 ha. Okolo sa tiahne veniec horských pásiem patriacich do Slov Rudohoria. Celé územie je veľmi členité, v nad. výške 450 - 910 m.n.m., svahy okolo sú aj 30°. Rozsiahlosť územia má vplyv na klimatické pomery, tie sa v jednotlivých častiach chotára dosť líšia.

Stručná anotácia

V riešení zadania sme sa zamerali na analýzu využívania krajiny vo vzťahu k výskytu povodní v povodí Rimavice nad obcou Utekáč.

Popis východiskovej situácie

Povodne sú v posledných desaťročiach v podmienkach Slovenska jednou z najčastejšie sa opakujúcich prírodných pohrôm. Jednou z príčin sú zmeny klímy, ktorých dôsledkom, okrem iného, je aj častejší výskyt prívalových dažďov. Výskyt povodní ovplyvňuje aj využívanie krajiny - podiel lesov, trávnych porastov, jednotlivých poľnohospodárskych plodín, či nepriepustných (zastavaných) povrchov. Práve na analýzu využívania krajiny vo vzťahu k možným povodniam v povodí Rimavice (nad obcou Utekáč) sme sa zamerali v tomto zadaní. Kapacita každého ekosystému zadržať vodu je konečná, a tak návrh riešiaci zmeny využívania krajiny má svoje limity. Hodnotili sme zmenu využívania krajiny od roku 1950 do súčasnosti a pre súčasnú krajinnú štruktúru modelovali vodnú bilanciu v území (prietoky v jednotlivých častiach toku a jeho prítokov, množstvo zadržanej vody v pôde, povrchovo a podpovrchovo odtekajúcej vody v jednotlivých čiastkových povodiach, atď.) pomocou modelu SWAT na základe metódy CN kriviek. V povodí majú výrazne najväčšie zastúpenie lesy (71 %) a trávne porasty (15%), čo by malo byť veľmi priaznivé pri ochrane pred povodňami. Problémom je však konfigurácia terénu – väčšina budov postavená na nive, na ktorú nadväzujú strmé, často relatívne krátke svahy, ako aj stav niektorých lesných porastov – hustota lesných ciest, vek porastov, ako i nedávno vyťažené porasty v blízkosti obce. Preto naše návrhy smerujú najme k sanácii nepoužívaných lesných a približovacích ciest, k opraveniu a dopracovaniu odrážok na odvedenie odtekajúcej vody z používaných ciest, k výstavbe malých vodných nádrží (do 400 m3) a prehrádzok všade kde to umožňuje konfigurácia terénu, ako aj vyčistenie a prehĺbenie korýt tokov. Niektoré z návrhov sú vyznačené v prílohe.

Rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia

V súčasnosti nevieme odhadnúť. Záležalo by to od rozsahu úprav a použitom materiály.

Postup pri realizácii

Rekognoskácia vybraných plôch a odhad veľkosti prác pri budovaní poldrov, prehrádzok a malých vodných nádrží. Vytvorenie projektu .

Vyhodnotenie rizík riešenia

Veľkosť finančných nákladov pri úprave korýt prítokov. Dohoda s vlastníkmi lesa na sanácii a oprave lesných ciest a zvážnic. Ako i na obnovných postupoch v okolí obce.

Konzultovali ste projekt so zadávateľom alebo mentorom? Ak áno, ako prebehla spolupráca?

Áno, boli veľmi ústretoví. Starosta obce nám poskytol potrebné informácie i monografiu o obci.

Ak ste sa prihlásili s vaším návrhom na riešenie do iných súťaží, vypíšte ich názov a príp. aj výsledok súťaže.

Nie.

Kontaktná osoba

Mario Staviarsky, staviarsky.mario@hotmail.sk, 0949 223 649

Počet ľudí v autorskom tíme: 3

Fotografie

Prílohy

  obr2.jpg
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 25 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 


www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: prevodu@ekopolis.sk