[Názov zadania]

Návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka[Autor]
Jakub Mydla, Marek Šutúš , Michaela Červeňanská , Katarína Živčicová

[Riešená lokalita]
Trnavský kraj, Trnava, Riešená lokalita - detail
Problém sa vyskytuje na toku Trnávka. Pramení v Malých Karpatoch, potom vteká do Podunajskej pahorkatiny a vodnej nádrže Boleráz. Z nej sa dostáva do mesta Trnava. mestskú časť Modranka, tu priberá svoj najvýznamnejší prítok Parná. Po cca 42 km ústi do Dolného Dudváhu.

Stručná anotácia

Cieľom práce je návrh vodozádržných opatrení na toku Trnávka, ktoré by prispeli k zmierneniu dopadov letných horúčav v prehriatych mestských štvrtiach Trnavy, a tým zlepšili kvalitu ovzdušia. Okrem ochladzovaniu okolitého vzduchu by realizácia opatrení prispela k zadržaniu vody v intraviláne mesta a k zatraktívneniu verejných priestorov. Návrh uvažuje s osadením troch vzdúvacích objektov v mestských parkoch a na ostatných verejných priestranstvách mesta Trnava.

Popis východiskovej situácie

Pre potreby zadržania vody v krajine boli na toku Trnávka navrhnuté tri vzdúvacie stavby, ktorých účelom je vzduť hladinu v Trnávke. Vzdúvadlá odporúčame realizovať formou vakových hatí, nakoľko ich konštrukcia je jednoduchšia ako pri tradičných typoch haťových uzáverov. Ďalšími výhodami sú ich cena, montáž a v neposlednom rade aj jednoduché, plne automatické ovládanie. Ako profil prvej stavby je možné využiť profil bývalého stavidla, ktoré bolo v roku 2013 z havarijných dôvodov odstránené. V tomto profile je možné využiť už existujúcu spodnú stavbu a tiež dobrú prístupnosť počas výstavby. Ďalší profil, ktorý má takisto výhodnú polohu z hľadiska prístupu, je profil v Parku pri Kalvárii. Posledný, najnižší profil sa nachádza v blízkosti Pomníka obetiam 1.svetovej vojny. Posledné dva spomínané profily umožňujú vytvoriť vzdutie priamo v parkoch, čím, okrem iného, zatraktívnia ich priestor. Vybudovaním týchto troch vzdúvacích stavieb dôjde k vytvoreniu neúplnej kaskády vodných stavieb na toku Trnávka. Výška jednotlivých vakových hatí bola dimenzovaná tak, aby pri prietoku, ktorý tečie korytom počas roka, nedochádzalo k zatápaniu výustov kanalizačnej siete. Okrem toho sme počas návrhu opatrení brali do úvahy aj povodňový prietok. Z hľadiska bezpečnosti preto navrhujeme vyhradenie hatí, resp. vypustenie vaku v čase zvýšených prietokov, čím sa zmenší prepadová výška. Vybudovanie všetkých troch vakových hatí nemusí prebiehať súčasne, je možné rozdeliť ich realizáciu do viacerých etáp.

Rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia

Pre výstavbu hatí je potrebné urobiť kompletnú technicko-ekonomickú dokumentáciu. Do celkovej sumy sa musia zarátať terénne úpravy, výstavba spodnej stavby hatí a samotná výroba vakových hatí. V súčasnosti prebieha zisťovanie cien hatí u výrobcu RUBENA a. s.

Postup pri realizácii

Keďže naša práca je iba štúdiou realizovateľnosti návrhu, tak na samotnú výstavbu hatí je potrebná kompletná projektová dokumentácia návrhov hatí.

Vyhodnotenie rizík riešenia

Vakové hate sú náchylné na mechanické poškodenie a pri nekvalitnej realizácií môže byť ohrozená funkčnosť automatického ovládania vaku hate. Zväčšením prietočného profilu nastanú menšie rýchlosti prúdenia vody koryte.

Konzultovali ste projekt so zadávateľom alebo mentorom? Ak áno, ako prebehla spolupráca?

Vedenie mesta Trnava, ako zadávateľ, bolo veľmi ústretové. Prebehlo niekoľko jednaní medzi naším mentorom (prof. Ing. Andrejom Šoltészom, PhD.) a vedením mesta, ktoré nám boli následne reprodukované.

Ak ste sa prihlásili s vaším návrhom na riešenie do iných súťaží, vypíšte ich názov a príp. aj výsledok súťaže.

Návrh nebol prihlásený do žiadnych ďalších súťaží.

Kontaktná osoba

Jakub Mydla, mydla.jakub.94@gmail.com, +421 918 170 104

Počet ľudí v autorskom tíme: 4

Fotografie

Prílohy

  Priloha-c-1(1).pdf
  Zaverecna-sprava-EKOPOLIS2.pdf
Súťaž PRE VODU vyhlasuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé.
Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. 

Nadácia Ekopolis už 25 rokov pomáha obyvateľom Slovenska starať sa o životné prostredie. Od svojho vzniku podporila 3 068 projektov v celkovej sume 19,3 mil. €, ďalšie zdroje venovala na vzdelávanie, informovanie, stretnutia a diskusie o tom, ako môžu miestne komunity pomôcť pri ochrane životného prostredia. Venujeme sa téme udržateľnej mobility, verejných priestorov, zeleni v mestách aj dedinách, ochrane prírody, udržateľnému manažmentu vody a ďalším témam. Vyhlasujeme celoslovenskú súťaž Strom roka. Spoločne s piatimi sesterskými nadáciami v Bulharsku, Maďarsku, Česku, Poľsku a Rumunsku sme súčasťou asociácie Environmental Partnership Association. 


www.ekopolis.sk


Ďalšie aktivity Nadácie Ekopolis
Medzinárodný seminár „Voda v meste“ (2015)
Seminár „Voda a klimatické zmeny“ (2014)
Seminár „Voda v meste a krajine“ (2013)

 
  Nestle-nove-logo-2018.png

Nestlé
je poprednou svetovou potravinárskou firmou, ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Na Slovensku vyrába v Prievidzi výrobky MAGGI, v Čechách zasa v závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky ORION, BON PARI a JOJO. Zo svojich závodov v zahraničí dováža ďalšie značkové výrobky (NESCAFÉ, dojčenskú výživu NESTLÉ a pod.). Spoločnosť Nestlé si je vedomá svojej zodpovednosti v oblasti hospodárenia s vodou, čistá a dostupná voda má pre ňu zásadný význam. Preto sa na vodu celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). 

www.nestle.sk
Kontakt

Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica


web: www.sutazprevodu.sk
facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis
e-mail: prevodu@ekopolis.sk